Kilrathi Characters List - Written by Ben Lesnick

The Terran Knowledge Bank
Jump to: navigation, search
 • Akhjer nar Val
 • Arrak
 • Azruk'ha nar Caxki
 • Backrka
 • Baktosh nar Kiranka
 • Bhok nar Ragitagha
 • Bhuk nar Hhallas/Som'mers
 • Bhurak nar Caxki
 • Bokoth nar Kiranka
 • Brath'kar nar Caxki
 • Braxna nar Caxki
 • Buktag'ka nar Sihkag
 • Butlav nar Caxki
 • Canth nar Kur'u'tak
 • Covum nar Caxki
 • Dakhath nar Caxki
 • Dakhath nar Sihkag
 • Danthrax
 • Darg
 • Dawx Jhorrad
 • Dax'tri nar Ragitagha
 • Drak nar Kulrag
 • Drakj'khai nar Ghorah Khar
 • Droghar
 • Druvakh
 • Gar
 • Gar nar Kiranka
 • Ghairahn
 • Gharal nar Hhallas
 • Ghellen lan Dorv
 • Ghradhark nar Volles
 • Ghraffid nar Dhores
 • Gilkarg nar Kiranka
 • Graldak nar Sutaghi
 • Grathal nar Khirg
 • Grilg
 • Haga Kaligara
 • Hajjnah
 • Harga
 • Hassa
 • Hrakthrai
 • Hrothark
 • Jakhai
 • Jak'rav nar Caxki
 • Jamuka
 • Jatork nar Caxki
 • Joor'ath nar Kiranka
 • Jorkad lan Mraal
 • Jrath'kar nar Caxki
 • J'Ron nar T'Agg A'Bren
 • J'talc nar Kur'u'tak
 • Jugara nar Kiranka
 • Jukaga nar Ki'ra
 • Julgar nar Ta'hal
 • Kahl
 • Karga
 • Kar-Pak
 • Ka'ta nar Kurutak
 • Kavark
 • Ke'Soick nar Kiranka
 • Khajja nar Ja'targk
 • Khasra nar Kiranka
 • Khitz nar Ki'ra
 • Kirha nar Ragitagha
 • Khrell nar Dhollas
 • Krahtagh nar N'Ryllis
 • Kramm nar Caxki
 • Krihakh
 • Krulan nar Ragitagha
 • Kt'lan
 • Kuklext Ragitagha
 • Kukubono nar Hhallas
 • Kur
 • Kuraq
 • Kurnoq nar Kiranka
 • Kurthag
 • Largka Cakg dai Nokhtak
 • Makorshk nar Caxki
 • Mangkrah nar Caxki
 • Mar'buk nar Caxki
 • Marjakh nar Kur'u'tak
 • Melek
 • M'rathka nar Caxki
 • M'rathtak nar Ragitagha
 • Murragh Cakg dai Nokhtak
 • Naghrah ko Lannis
 • Najji Ragitagha
 • Nargrath
 • Nar Raktha
 • Nerrag jaq Rhang
 • Nik'Ras
 • Norj'ach nar Caxki
 • Norsh'kal nar Kiranka
 • Nrallos nar Vharr
 • N'Sharr nar T'Agg A'Bren
 • Qar'ka nar Qarg
 • Qazkar
 • Rakh'rhi
 • Rakti
 • Ralgha nar Hhallas
 • Ratha nar Kiranka
 • Rathka nar Caxki
 • Rusmak nar Kiranka
 • Satorshck nar Caxki
 • Sharhi nar Hhallas
 • Sh'ate nar Caxki
 • Sivar
 • Syl'kkai nar Caxki
 • Ta'kar'ki nar Caxki
 • Talmak nar Sutaghi
 • Tarros nar Poghath
 • Thiraka nar Kiranka
 • Thrakhath nar Kiranka
 • Torshk nar Caxki
 • Tukarg
 • Ukar dai Ragark lak Haka
 • Vak'ga
 • Vakka nar Jukaga
 • Vakka nar Ki'ra
 • Vak nar Ragitagha
 • Vorgrath
 • Vruskt nar Sihkag
 • Vukar nar Caxki
 • Vurrig nar Tsahl
 • Xag
 • Yikta nar Caxki
 • Yil'schk nar Caxki
 • Y'taa'gu nar Kiranka
 • Zrankt nar Sihkag
 • Z'ratmak nar Kur'u'tak
 • Zukara nar Kiranka
 • Zurak

Know of another furball? E-mail it here!