Trk'Pahn Sector - H'hriss Quadrant


[Full Sector]

[Print Version]

Systems-
B'osc'Au
Bukrag
Gorath
H'hri Som
K'cha Tsek
K'Mh'han
K'M'tlee
Oargth
Sakah Tr'k
Trak'mar
Trik'Kha
Trik'Tsek
Trk'Pahn
T'set mehr/T'set Mehr
Turing
Notes: